BEVEZETÉS

A jelen adatkezelési tájékoztató azt tartalmazza, hogy a CNTRL Üzemeltető Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1., Adószám: 27492028-2-42, cégjegyzékszám:) (a továbbiakban: Adatkezelő) milyen módon, milyen céllal használja, valamint védi vendégeinek, vagy leendő vendégeinek, üzleti partnereinek a személyes adatait.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az CNTRL Üzemeltető Kft. üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől személyes adatokat kér, dolgoz fel, ezért a Jelen adatkezelési tájékoztató a https://centralgrandcafe.hu/ weboldal és a Centrál Grand Café mint adatforrás által rögzített adatok adatkezelését szabályozza.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://centralgrandcafe.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html/  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: CNTRL Üzemeltető Kft.  Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. E-mail: info@centralgrandcafe.hu  ,Telefon: +36 30 945 8058

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

 1. a)  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b)  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. d)  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. e)  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. f)  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK TÖRVÉNYES JOGAI GDPR ÉRTELMÉBEN

 1. Átlátható tájékoztatás

 

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva biztosítja az Adatkezelő. Ennek megfelelően tájékoztatást ad az Adatkezelő írásban, elektronikus formátumban, kérésre szóban is.

 1. Saját adatokhoz való hozzáférés

Önnek jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy kezelnek e Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben igen, kérheti az adatokhoz való hozzáférését. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Ön kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Pontatlan adatok helyesbítése

 

Ön jogosult arra, hogy a pontatlanul vagy hiányosan tárolt személyes adatait kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, vagy egészítse ki az Adatkezelő.

 1. Törléshez való jog

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje a személyes adatainak törlését, amit az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség
 • Ön visszavonta a hozzájárulását, valamint nincs más jogalapja az Adatkezelőnek a személyes adatok további kezelésére
 • az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdekei szolgáltatják, amiről Ön azt állítja, hogy nincs az érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre
 • az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés és ezt Ön ellenzi
 • az Adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön személyes adatait
 • az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • ha a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Személyes adatok törlésére nem kerülhet sor, ha az adatkezelés az alábbi indokok miatt szükséges:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • népegészségügyi területet érintő közérdek alapján
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 • Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 • Hozzájárulás visszavonása

 

Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérését az info@centralgrandcafe.hu e-mail címre a konkrét tevékenység megjelölésével küldheti el.

Az Adatkezelő által már elvégzett adatkezelést a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az adatkezelés az Ön kérése alapján korlátozás alá esik, ebben az esetben személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön külön hozzájárulása mellett lehet kezelni, vagy:

 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
 • Más személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • Az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

Ilyen jellegű adatkezelési korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek korábban a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • Ön személyes hozzájárulását adta adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 • vagy a személyes adatok különleges kategóriájának kezelésének tilalma nem oldható fel az Ön személyes hozzájárulásával, amennyiben az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik,
 • illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
 • Az adatkezelés automatizált módon történik

Az Adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítás abban az esetben valósulhat meg, ha a technikai háttér biztosítja az adatok védett átadását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog gyakorlását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbi adatkezelési jogszerűségi rendelkezéseken alapuló adatkezelés ellen:

 • Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
 • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett fél gyermek
 • Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
 • Ön személyes adatainak kezelése profilalkotási céllal történik, amennyiben hozzá közvetlen üzletszerzés kapcsolódik.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő e célból ne kezelheti.

Az Ön tiltakozáshoz kapcsolódó jogaira az Adatkezelő az Önnel történő első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja figyelmét és az erre vonatkozó tájékoztatást minden információtól elkülönítve megjeleníti, illetve Ön automatizált eszközökkel is gyakorolhatja ezen jogát.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fenti jogait az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:

 • Ha a döntés az Ön és az Adatkezelő közt fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
 • Az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket is megállapít
 • Valamint Ön kifejezett hozzájárulását adta az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshez.

Amennyiben az automatizált adatkezelésen alapuló döntés az Ön és az Adatkezelő szerződéses jogviszonya, illetve az Ön személyes hozzájárulásán alapul, akkor az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, állsápontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a)  a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d)  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 5. e) az adatvédelmi elvek betartását
 6. f) az intézkedések biztosítsák, hogy a szeméyles adatok az alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen személyek számára.

Az adatkezelő konkrét adatbiztonsági intézkedései:

SSL titkosítás, egyéb programozási megoldások

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

Az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell

az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette Önt az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Ön tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges Önnel szemben elkövetett GDPR szabályok megsértése miatt az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál élhet panasszal.

Amennyiben Ön másik EU tagállamban tartózkodik életvitelszerűen, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.

Az alábbi linken találja az illetékes Felügyeleti Hatóságok nevét és elérhetőségeit:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

Amennyiben Ön Magyarországon, vagy EU-n kívüli országban életvitelszerűen tartózkodik, az alábbi Felügyeleti Hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu/ 

HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG GYAKORLÁSA VALAMELY ADATKEZELŐVEL VAGY ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBEN:

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése folyamán nem megfelelően jártunk el ezzel megsértettük az Ön GDPR szerinti jogait, bírósági jogorvoslatra jogosult.

Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ilyen eljárás megindítható az Ön tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51.§-2:54.§) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.

GDPR SZABÁLYZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN KERESHETI AZ ADATKEZELŐT:

Név: CNTRL Üzemeltető Kft.

Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1

E-mail cím: info@centralgrandcafe.hu

Telefon: +36 30 945 8058

ADATKEZELÉSEK

Az Európai Unión belüli adattovábbítások és az adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi.

 1. ASZTALFOGLALÁS, AJÁNLATKÉRÉS

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási adatok

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, étkezés típusa)

A foglalás lehetővé tétele.

A foglalás/ajánlatkérés időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A foglalás/ajánlatkérés-kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A weboldalon foglaló/ajánlatot kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után, amennyiben a Felhasználó nem foglalja le a rendezvényt, a felvett adatok törlése csak az adatkezelés előzetes hozzájárulásának a visszavonását követően valósul meg, illetve a hírlevélről történő leiratkozást követően szűnik meg a szolgáltatás.

Amennyiben Felhasználó foglalt rendezvényt, az Adatkezelő rendszerében, vagy emailen, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint asztalfoglalásra/rendezvényfoglalásra (szervezésre) irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását írja elő, ezért Ön
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglalást teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a foglalását, ajánlatkérését feldolgozni, valamint teljesíteni.

 1. BEJELENTŐ LAP

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév/ cégnév,

A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Vélemény kikérése szolgáltatás fejlesztése érdekében. Kapcsolattartáshoz. Kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez.

E-mail cím, lakcím

Kapcsolattartás, vélemény kikérése szolgáltatás fejlesztése érdekében.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási adatok

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Fizetés módja, bankkártya adatok, vendégek száma, allergiára vonatkozó adatok, egészségügyi alkalmasság és az ehhez kapcsolódó megjegyzések, rendszám

Igényelt szolgáltatások és különleges igények teljesítése érdekében.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Az éttermi- vagy rendezvény szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Szolgáltatás igénybevételével az Adatkezelő rendszerében szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

A vendéglátóegységnek jogszabályi kötelessége a vendégek számát bejelenteni a települési önkormányzathoz, valamint az NTAK rendszerbe is rögzíteni, ezért ezen adatokat meg kell őrizni a bejelentkezéstől számított 6 éven át.

Amennyiben külön kéri adatainak megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében, úgy kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze az adatkezelési lehetőségek kiválasztásánál. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása lesz. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Személyes adatait ebben az esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1 címen
  • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a személyes adatok különleges kategóriájának kezelése a 9. cikk (2) bekezdése a) pontja, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés teljesítéséhez, illetve az Ön létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges adatok megadását írja elő, ezért Ön
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szolgáltatást teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szolgáltatási igényét teljesíteni.

 1. VENDÉG KÉRDŐÍV ÉS ÉRTÉKELŐ RENDSZER

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás

E-mail cím, lakcím

Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

Telefonszám

Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

Látogatás dátuma

Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Az étterem szolgáltatásairól az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, elektronikus és papír alapú vendég kérdőív alkalmazásával, illetve értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket.

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán a konkrét panaszok kivizsgálást, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket és az ehhez kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre vissza nem vezethető adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

Amennyiben véleményét anonim módon közli az Adatkezelővel, abban az esetben nem kezel személyes adatot.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés ezen formájában megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén azonnal töröljük.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1címen
  • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezért köteles a személyes adatokat megadni, hogy az Adatkezelő tudja a kötelezettségeit teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal, vagy a hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy az Adatkezelő kérdését, kérését, panaszát megválaszolni, valamint a jogi kötelezettségeit teljesíteni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. KAMERARENDSZER

Az étterem területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelés tényét az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértés észlelése, az elkövető tettenérése, jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről részletes tájékoztatást a helyszínen a munkatársaktól kaphat. A kamerarendszer működési területéről, a konkrét kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelés tárgyáról, üzemeltetés céljáról, megfigyelés technikai feltételeiről és a rögzített felvételek tárolásának idejéről készült jelen adatekezlési tájékoztató mellékleteként rögzített külön adatkezelési tájékoztatóban kaphat konkrét információt.

 1. GYFÉLKAPCSOLAT, ÜZLETI HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Kapcsolattartás, azonosítás

cégnév

Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél, értékesítés

e-mail cím, telefonszám

Kapcsolattartás, üzleti cél, értékesítés

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart. Céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelőnek az étterem és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, valamint az értékesítéshez fűződő jogos érdeke. Valamint az alábbi szabályozások érvényesítése:

–          a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

–          A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni.

Valamint üzleti/céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, mivel ezen jogalappal végzett adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei közé tartozik. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

7.KAPCSOLATFELVÉTEL

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás

Üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • –  postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  • –  e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • –  telefonon a +36 30 945 8058 számon. 14

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és kapcsolat felvételhez szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk, kapcsolatot tudjunk Önnel tartani, kéréseit/kérdéseit meg tudjuk válaszolni.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

8.HÍRLEVÉL, Direkt Marketing TEVÉKENYSÉG

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
 2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
 3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Azonosítás

e-mail cím

Hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. Tájékoztatás küldése az aktuális akciókról és új szolgáltatási ajánlatokról.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, szolgáltatásokról, ajánlatokról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  1. postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  3. telefonon a +36 30 945 8058 számon
  4. valamint a hírlevélhez kapcsolódó leiratkozó link segítségével.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevél szolgáltatásról.
Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy az adatkezelési hozzájárulás/hírlevélről való leiratkozás azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni a továbbiakban.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. BANKKÁRTYA ADATOK

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Kártyán szereplő név

Azonosítás, foglalás biztosítása

Kártya száma

Foglalás összegének lehívása, azonosítás

Kártya lejárata

Azonosítás, ellenőrzés

Az érintettek köre: Minden szolgáltatást igénybevevő és kártyával fizető érintett.

Az adatkezelés célja: Foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után törli az adatkezelő.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre a feladatra külön kijelölt munkavállalója kezelheti.

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 1. postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
 2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
 3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés a szerződés teljesítésén alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ami a szolgáltatás nyújtás feltétele.
Amennyiben az adatkezeléshez szükséges adatokat nem adja meg annak az a következménye, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. PANASZKEZELÉS

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

Lakcím

Válasz megküldése

E-mail cím

Kapcsolattartás, válasz megküldése

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Panasz előterjesztésének helye, ideje és módja

Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Panasz részletes leírása, bizonyítékok jegyzéke

Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, panasz kivizsgálása

Azonnali kivizsgálás esetén az Adatkezelő nyilatkozata panasszal kapcsolatos álláspontjáról

Problémák kezelése, panasz kivizsgálása

A jegyzőkönyvet felvevő és panasztevő személy aláírása

Azonosítás, kapcsolattartás, problémák kezelése

Jegyzőkönyv felvételének helye

Azonosítás

Telefonon vagy elektronikus úton közölt panasz esetén egyedi azonosító

Azonosítás

Az érintettek köre: Az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

A személyes adatokat az adatkezelő vezetői kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  • –  postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  • –  e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  • –  telefonon a +36 30 945 8058 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a

fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a beérkezett panaszát, arra választ nem tudunk küldeni.

 1. 11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése, kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Hozzájárulását az oldalról történő leiratkozással bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. GYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott, valamint felvett adatok törlése csak az adatkezelés előzetes hozzájárulásának a visszavonását követően valósul meg, illetve a hírlevélről történő leiratkozást követően szűnik meg a szolgáltatás.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. 13. NYEREMÉNYJÁTÉK

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Kapcsolattartás a nyeremény eljuttatása érdekében. Nyertes azonosítása.

Lakcím

Nyeremény eljuttatása

Telefonszám

Kapcsolattartás, azonosítás, egyeztetés

E-mail cím

Kapcsolattartás, azonosítás

Az érintettek köre: Minden érintett, aki a nyereményjátékban részt vesz.

Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttassa a nyereményt.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül ezzel a céllal kezelt adatok törlésre kerülnek (kivétel az újra sorsolt nyertes/pótnyertes). A nyertesek és pótnyertesek adatait az Adatkezelő a mindenkor adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A nyereményjáték adatkezelését külön adatkezelési tájékoztatóban szabályozta az Adatkezelő.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
 2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hue-mail címen,
 3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha részt szeretne venni a nyereményjátékban. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud részt venni a nyereményjátékban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

 1. COOKIEK (SÜTIK)

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Kezelt adatkör

Munkamenet sütik (session)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

connect.sid

Állandó vagy mentett sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az érintett törléséig, maximum 90 nap

 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető, vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

 1. ÁLLÁSHÍRDETÉS

Kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Vezetéknév és keresztnév

Kapcsolatfelvétel, azonosítás

Telefonszám

Kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, azonosítás, tájékoztatás

E-mail cím

Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonsoítás, tájékoztatás, kommunikáció

Önéletrajzban megadott adatok és információk

Tájékozódás a jelentkező alkalmasságáról

Az érintettek köre: Minden érintett, aki az állásajánaltokra jelentkezik.

Az adatkezelés célja: Az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt ajánlatokról, pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása, előszűrése, valamint az állásajánlatokra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztását követően az alábbiak szerint kezeljük:

 • a felvett/megküldött adatokat 1 évig tároljuk, majd a határidő leteltét követően automatikusan törlésre kerülnek.

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes vezetői kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
 2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
 3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha szeretne az álláshírdetésre jelentkezni. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk jelentkezését elbírálni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK  

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Szerver, weboldal tárhely:

Debug Entity Kft.

8130 Enying, Radnóti Miklós utca 7.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Bérleti szerződésben rögzített programok felhasználói licence-nek bérbeadása, hibák javítása, módosítások elvégzése

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Leadengine szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

            ReachMedia Szolgáltató Kft.

            Cím: 1036. Budapest, Lajos u. 118-120

            Tel: +36 1 373 0953

            E-mail: info@reachmedia.hu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevélküldő adatbázis tárolása, Elégedettségmérő modul működtetése, A felhasználók és aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás, Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

 1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
 2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
 3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
 4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
 5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
 6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
 7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

AZ ADATKEZELŐ VÁLLALKOZÁSCSOPORTJÁHOZ TARTOZÓ CÉGEK:

Absolute Occasion Kommunikációs Ügynökség Kft.

And Event Holding Kft.

BeLive Events Kft.

Biliárd Kft. 

Burg PS Rendezvényszervező Kft.

CZNL Szolgáltató Kft.

CER Kft.

Concession Holding Kft.

CNTRL Üzemeltető Kft.

Csari-Trade Kft.

CNTRL Üzemeltető Kft.

Csónakázótó Kft.

EMSH Kft.

EV-BI Catering & Event Rendezvényszervező Kft.

Eventrend Global Kft.

Eventrend Holding Kft.

Eventrend Project Kft.

Evezős Üzemeltető Kft.

Five Star Event Kft.

Farm Hotel Kft.

Flow Holding Kft.

Flow Hotels Kft.

Gála Eseményszervező Kft.

Gasztronómia Klub Étterem Kft.

GBR Event Kft.

GR&C Event and More Kft.

Spoontheboat Kft.

Hoteltrend Kft.

HRM Event Kft.

Jazz Event Kft

KZZM Befektetési és Vagyonkezelő Kft.

Magna Catering Kft.

Mokoloko Kft.

Optima-Team Számviteli Szolgáltató Kft.

Országalma Étterem Kft.

PG Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Pre-Go Coffe&Pasta Kft.

Protokoll Event Kft.

R Hotel Üzemeltető Kft.

Sensation Event&Congress Kft.

Séf Asztala Étterem Kft.

Setup Event Kft.

Stadion Event Rendezvényszervező Kft.

Stiritup Kommunikációs és Tanácsadó Kft.

Symbol Üzemeltető Kft.

Főőrség és Lovarda Üzemeltető Kft.

Touché Event Kft.

Vásárliget Kft.

Zichy Park Hotel Kft.

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
 • 2000. évi C. törvény számvitelről szóló
 • 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről szóló

EASA/IAB-ajánlásról

 •  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

   

  BEVEZETÉS

  A jelen adatkezelési tájékoztató azt tartalmazza, hogy a CNTRL Üzemeltető Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1., Adószám: 24152967242, cégjegyzékszám:) (a továbbiakban: Adatkezelő) milyen módon, milyen céllal használja, valamint védi vendégeinek, vagy leendő vendégeinek, üzleti partnereinek a személyes adatait.

  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

  Az CNTRL Üzemeltető Kft. üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől személyes adatokat kér, dolgoz fel, ezért a Jelen adatkezelési tájékoztató a https://centralgrandcafe.hu/ weboldal és a Centrál Grand Café mint adatforrás által rögzített adatok adatkezelését szabályozza.

  Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://centralgrandcafe.hu/adatvedelmi-nyilatkozat.html/  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

  AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

  Név: CNTRL Üzemeltető Kft.  Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. E-mail: info@centralgrandcafe.hu  ,Telefon: +36 30 945 8058

  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

  A személyes adatok:

  1. a)  kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
  2. b)  gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
  3. c)  az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
  4. d)  pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
  5. e)  tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
  6. f)  kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  TERMÉSZETES SZEMÉLYEK TÖRVÉNYES JOGAI GDPR ÉRTELMÉBEN

  1. Átlátható tájékoztatás

   

  A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva biztosítja az Adatkezelő. Ennek megfelelően tájékoztatást ad az Adatkezelő írásban, elektronikus formátumban, kérésre szóban is.

  1. Saját adatokhoz való hozzáférés

  Önnek jogában áll az Adatkezelőtől igazolást kérni arra vonatkozóan, hogy kezelnek e Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben igen, kérheti az adatokhoz való hozzáférését. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Ön kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

  1. Pontatlan adatok helyesbítése

   

  Ön jogosult arra, hogy a pontatlanul vagy hiányosan tárolt személyes adatait kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, vagy egészítse ki az Adatkezelő.

  1. Törléshez való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől kérje a személyes adatainak törlését, amit az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség
  • Ön visszavonta a hozzájárulását, valamint nincs más jogalapja az Adatkezelőnek a személyes adatok további kezelésére
  • az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdekei szolgáltatják, amiről Ön azt állítja, hogy nincs az érdekeivel, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű indok az adatkezelésre
  • az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés és ezt Ön ellenzi
  • az Adatkezelő jogellenesen kezelte az Ön személyes adatait
  • az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
  • ha a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

  Személyes adatok törlésére nem kerülhet sor, ha az adatkezelés az alábbi indokok miatt szükséges:

  • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
  • személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
  • népegészségügyi területet érintő közérdek alapján
  • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási, vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy veszélyeztetné ezt az adatkezelést
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
  • Az elfeledtetéshez való jog

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  • Hozzájárulás visszavonása

   

  Az Érintett az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, kérését az info@centralgrandcafe.hu e-mail címre a konkrét tevékenység megjelölésével küldheti el.

  Az Adatkezelő által már elvégzett adatkezelést a hozzájárulás visszavonása nem érinti.

  • Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  Amennyiben az adatkezelés az Ön kérése alapján korlátozás alá esik, ebben az esetben személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön külön hozzájárulása mellett lehet kezelni, vagy:

  • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
  • Más személy jogainak védelme érdekében, vagy
  • Az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.

  Ilyen jellegű adatkezelési korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

  1. Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek korábban a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

  • Ön személyes hozzájárulását adta adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
  • vagy a személyes adatok különleges kategóriájának kezelésének tilalma nem oldható fel az Ön személyes hozzájárulásával, amennyiben az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik,
  • illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
  • Az adatkezelés automatizált módon történik

  Az Adatkezelők közötti közvetlen adattovábbítás abban az esetben valósulhat meg, ha a technikai háttér biztosítja az adatok védett átadását.

  Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti az adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog gyakorlását.

  Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem alkalmazható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

  Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

  1. A tiltakozáshoz való jog

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az alábbi adatkezelési jogszerűségi rendelkezéseken alapuló adatkezelés ellen:

  • Az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
  • Az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az Érintett fél gyermek
  • Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
  • Ön személyes adatainak kezelése profilalkotási céllal történik, amennyiben hozzá közvetlen üzletszerzés kapcsolódik.

  Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor személyes adatait a továbbiakban az Adatkezelő e célból ne kezelheti.

  Az Ön tiltakozáshoz kapcsolódó jogaira az Adatkezelő az Önnel történő első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja figyelmét és az erre vonatkozó tájékoztatást minden információtól elkülönítve megjeleníti, illetve Ön automatizált eszközökkel is gyakorolhatja ezen jogát.

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  A fenti jogait az alábbi esetekben nem gyakorolhatja:

  • Ha a döntés az Ön és az Adatkezelő közt fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
  • Az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló intézkedéseket is megállapít
  • Valamint Ön kifejezett hozzájárulását adta az automatizált adatkezelésen alapuló döntéshez.

  Amennyiben az automatizált adatkezelésen alapuló döntés az Ön és az Adatkezelő szerződéses jogviszonya, illetve az Ön személyes hozzájárulásán alapul, akkor az Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, állsápontját kifejezze és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  1. a)  a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  2. b)  a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
  3. c)  fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  4. d)  az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
  5. e) az adatvédelmi elvek betartását
  6. f) az intézkedések biztosítsák, hogy a szeméyles adatok az alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé illetéktelen személyek számára.

  Az adatkezelő konkrét adatbiztonsági intézkedései:

  SSL titkosítás, egyéb programozási megoldások

  AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

  Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

  Az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell

  az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

  ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

  ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha az adatkezelő még nem értesítette Önt az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Ön tájékoztatását.

  ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A FELÜGYELETI HATÓSÁGNAK

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

  Az adatkezelő esetleges Önnel szemben elkövetett GDPR szabályok megsértése miatt az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál élhet panasszal.

  Amennyiben Ön másik EU tagállamban tartózkodik életvitelszerűen, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.

  Az alábbi linken találja az illetékes Felügyeleti Hatóságok nevét és elérhetőségeit:

  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm 

  Amennyiben Ön Magyarországon, vagy EU-n kívüli országban életvitelszerűen tartózkodik, az alábbi Felügyeleti Hatósághoz fordulhat panaszával:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Web: http://naih.hu/ 

  HATÉKONY BÍRÓSÁGI JOGORVOSLATHOZ VALÓ JOG GYAKORLÁSA VALAMELY ADATKEZELŐVEL VAGY ADATFELDOLGOZÓVAL SZEMBEN:

  Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése folyamán nem megfelelően jártunk el ezzel megsértettük az Ön GDPR szerinti jogait, bírósági jogorvoslatra jogosult.

  Az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval szembeni eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Ilyen eljárás megindítható az Ön tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

  A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51.§-2:54.§) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.

  GDPR SZABÁLYZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKBEN AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEINKEN KERESHETI AZ ADATKEZELŐT:

  Név: CNTRL Üzemeltető Kft.

  Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1

  E-mail cím: info@centralgrandcafe.hu

  Telefon: +36 30 945 8058

  ADATKEZELÉSEK

  Az Európai Unión belüli adattovábbítások és az adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi.

  1. ASZTALFOGLALÁS, AJÁNLATKÉRÉS

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

  E-mail cím

  Kapcsolattartás.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

  Számlázási adatok

  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Foglalással kapcsolatos adatok (dátum és időpont, étkezés típusa)

  A foglalás lehetővé tétele.

  A foglalás/ajánlatkérés időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A foglalás/ajánlatkérés-kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  Az érintettek köre: A weboldalon foglaló/ajánlatot kérő valamennyi érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Felhasználó ajánlatkérésére történő válasz megadása után, amennyiben a Felhasználó nem foglalja le a rendezvényt, a felvett adatok törlése csak az adatkezelés előzetes hozzájárulásának a visszavonását követően valósul meg, illetve a hírlevélről történő leiratkozást követően szűnik meg a szolgáltatás.

  Amennyiben Felhasználó foglalt rendezvényt, az Adatkezelő rendszerében, vagy emailen, ezzel szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
   • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint asztalfoglalásra/rendezvényfoglalásra (szervezésre) irányuló szerződés teljesítéséhez szükséges adatok megadását írja elő, ezért Ön
  köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a foglalást teljesíteni.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a foglalását, ajánlatkérését feldolgozni, valamint teljesíteni.

  1. BEJELENTŐ LAP

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév/ cégnév,

  A kapcsolatfelvételhez, az ajánlatkéréshez, a foglaláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges. Vélemény kikérése szolgáltatás fejlesztése érdekében. Kapcsolattartáshoz. Kötelező adatszolgáltatás teljesítéséhez.

  E-mail cím, lakcím

  Kapcsolattartás, vélemény kikérése szolgáltatás fejlesztése érdekében.

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, a foglalással, az ajánlatkéréssel, a számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.

  Számlázási adatok

  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

  Fizetés módja, bankkártya adatok, vendégek száma, allergiára vonatkozó adatok, egészségügyi alkalmasság és az ehhez kapcsolódó megjegyzések, rendszám

  Igényelt szolgáltatások és különleges igények teljesítése érdekében.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  Az érintettek köre: Az éttermi- vagy rendezvény szolgáltatást igénybevevő valamennyi érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Szolgáltatás igénybevételével az Adatkezelő rendszerében szerződés jött létre, így a személyes adatok törlésének határidejét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szabályozza, ez alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  A vendéglátóegységnek jogszabályi kötelessége a vendégek számát bejelenteni a települési önkormányzathoz, valamint az NTAK rendszerbe is rögzíteni, ezért ezen adatokat meg kell őrizni a bejelentkezéstől számított 6 éven át.

  Amennyiben külön kéri adatainak megőrzését a későbbi foglalások egyszerűsítése érdekében, úgy kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze az adatkezelési lehetőségek kiválasztásánál. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja az Ön személyes hozzájárulása lesz. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Személyes adatait ebben az esetben az utolsó foglalásától számított 8 évig tároljuk.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai, szerződéses adatfeldolgozók kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1 címen
   • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, a személyes adatok különleges kategóriájának kezelése a 9. cikk (2) bekezdése a) pontja, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés teljesítéséhez, illetve az Ön létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges adatok megadását írja elő, ezért Ön
  köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szolgáltatást teljesíteni.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a szolgáltatási igényét teljesíteni.

  1. VENDÉG KÉRDŐÍV ÉS ÉRTÉKELŐ RENDSZER

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás

  E-mail cím, lakcím

  Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

  Telefonszám

  Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

  Látogatás dátuma

  Vendégvélemény kikérése, szolgáltatás fejlesztése, panaszok kezelése, kapcsolattartás, visszajelzés teljesítése

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  Az érintettek köre: Az étterem szolgáltatásairól az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, elektronikus és papír alapú vendég kérdőív alkalmazásával, illetve értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket.

  Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán a konkrét panaszok kivizsgálást, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

  Az így kapott véleményeket és az ehhez kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott vendégre vissza nem vezethető adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

  Amennyiben véleményét anonim módon közli az Adatkezelővel, abban az esetben nem kezel személyes adatot.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés ezen formájában megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén azonnal töröljük.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1címen
   • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

  Az adatkezelés jogalapja: az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása.

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, ezért köteles a személyes adatokat megadni, hogy az Adatkezelő tudja a kötelezettségeit teljesíteni.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal, vagy a hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy az Adatkezelő kérdését, kérését, panaszát megválaszolni, valamint a jogi kötelezettségeit teljesíteni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  1. KAMERARENDSZER

  Az étterem területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelés tényét az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

  A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértés észlelése, az elkövető tettenérése, jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

  A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről részletes tájékoztatást a helyszínen a munkatársaktól kaphat. A kamerarendszer működési területéről, a konkrét kamerák elhelyezkedéséről, a megfigyelés tárgyáról, üzemeltetés céljáról, megfigyelés technikai feltételeiről és a rögzített felvételek tárolásának idejéről készült jelen adatekezlési tájékoztató mellékleteként rögzített külön adatkezelési tájékoztatóban kaphat konkrét információt.

  1. GYFÉLKAPCSOLAT, ÜZLETI HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév és keresztnév

  Kapcsolattartás, azonosítás

  cégnév

  Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél, értékesítés

  e-mail cím, telefonszám

  Kapcsolattartás, üzleti cél, értékesítés

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig tart. Céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
   • e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • telefonon a +36 30 945 8058 számon.

  Az adatkezelés jogalapja:

  Az Adatkezelőnek az étterem és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, valamint az értékesítéshez fűződő jogos érdeke. Valamint az alábbi szabályozások érvényesítése:

  –          a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.

  –          A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

  6:22. § [Elévülés]
  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
  Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését feldolgozni.

  Valamint üzleti/céges partnerek esetében a vezetők által kijelölt kapcsolattartó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, mivel ezen jogalappal végzett adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekei közé tartozik. Az adatkezelés ebben az esetben az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  7.KAPCSOLATFELVÉTEL

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév és keresztnév

  Azonosítás

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

  Telefonszám

  Kapcsolattartás

  Üzenet tartalma

  A válaszadáshoz szükséges

  A kapcsolatfelvétel időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • –  postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
   • –  e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • –  telefonon a +36 30 945 8058 számon. 14

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

  Tájékoztatjuk, hogy

  a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és kapcsolat felvételhez szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk, kapcsolatot tudjunk Önnel tartani, kéréseit/kérdéseit meg tudjuk válaszolni.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  8.HÍRLEVÉL, Direkt Marketing TEVÉKENYSÉG

  1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
  2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.
  3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév és keresztnév

  Azonosítás

  e-mail cím

  Hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. Tájékoztatás küldése az aktuális akciókról és új szolgáltatási ajánlatokról.

  A feliratkozás időpontja

  Technikai művelet végrehajtása.

  A feliratkozás kori IP cím

  Technikai művelet végrehajtása.

  Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, szolgáltatásokról, ajánlatokról stb.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   1. postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
   2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   3. telefonon a +36 30 945 8058 számon
   4. valamint a hírlevélhez kapcsolódó leiratkozó link segítségével.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

  A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevél szolgáltatásról.
  Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy az adatkezelési hozzájárulás/hírlevélről való leiratkozás azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni a továbbiakban.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  1. BANKKÁRTYA ADATOK

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Kártyán szereplő név

  Azonosítás, foglalás biztosítása

  Kártya száma

  Foglalás összegének lehívása, azonosítás

  Kártya lejárata

  Azonosítás, ellenőrzés

  Az érintettek köre: Minden szolgáltatást igénybevevő és kártyával fizető érintett.

  Az adatkezelés célja: Foglalás biztosítása, valamint a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után törli az adatkezelő.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre a feladatra külön kijelölt munkavállalója kezelheti.

   Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  1. postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

  Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés a szerződés teljesítésén alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ami a szolgáltatás nyújtás feltétele.
  Amennyiben az adatkezeléshez szükséges adatokat nem adja meg annak az a következménye, hogy nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat.

  A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  1. PANASZKEZELÉS

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezeték-és keresztnév

  Azonosítás, kapcsolattartás.

  Lakcím

  Válasz megküldése

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, válasz megküldése

  Telefonszám

  Kapcsolattartás.

  Számlázási név és cím

  Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

  Panasz előterjesztésének helye, ideje és módja

  Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

  Panasz részletes leírása, bizonyítékok jegyzéke

  Azonosítás, a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése, panasz kivizsgálása

  Azonnali kivizsgálás esetén az Adatkezelő nyilatkozata panasszal kapcsolatos álláspontjáról

  Problémák kezelése, panasz kivizsgálása

  A jegyzőkönyvet felvevő és panasztevő személy aláírása

  Azonosítás, kapcsolattartás, problémák kezelése

  Jegyzőkönyv felvételének helye

  Azonosítás

  Telefonon vagy elektronikus úton közölt panasz esetén egyedi azonosító

  Azonosítás

  Az érintettek köre: Az étterem szolgáltatásaival kapcsolatban minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A panaszról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei:

  A személyes adatokat az adatkezelő vezetői kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   • –  postai úton a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
   • –  e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
   • –  telefonon a +36 30 945 8058 számon.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a

  fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

  Tájékoztatjuk, hogy

  a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
  A szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  Köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a beérkezett panaszát, arra választ nem tudunk küldeni.

  1. 11. KÖZÖSSÉGI OLDALAK

  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/ Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése, kapcsolattartás.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. Hozzájárulását az oldalról történő leiratkozással bármikor visszavonhatja. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  1. GYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

  Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott, valamint felvett adatok törlése csak az adatkezelés előzetes hozzájárulásának a visszavonását követően valósul meg, illetve a hírlevélről történő leiratkozást követően szűnik meg a szolgáltatás.

  E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

  A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

  1. 13. NYEREMÉNYJÁTÉK

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév és keresztnév

  Kapcsolattartás a nyeremény eljuttatása érdekében. Nyertes azonosítása.

  Lakcím

  Nyeremény eljuttatása

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, azonosítás, egyeztetés

  E-mail cím

  Kapcsolattartás, azonosítás

  Az érintettek köre: Minden érintett, aki a nyereményjátékban részt vesz.

  Az adatkezelés célja: Nyereményjáték szervezése, valamint kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez az Adatkezelő eljuttassa a nyereményt.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a sorsolást követő 30 napon belül ezzel a céllal kezelt adatok törlésre kerülnek (kivétel az újra sorsolt nyertes/pótnyertes). A nyertesek és pótnyertesek adatait az Adatkezelő a mindenkor adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően 8 évig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, sales és marketing munkatársai, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes munkatársai kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához. A nyereményjáték adatkezelését külön adatkezelési tájékoztatóban szabályozta az Adatkezelő.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hue-mail címen,
  3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha részt szeretne venni a nyereményjátékban. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
  Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tud részt venni a nyereményjátékban. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  1. COOKIEK (SÜTIK)

  Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

  Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

  Süti típusa

  Adatkezelés jogalapja

  Adatkezelés időtartama

  Kezelt adatkör

  Munkamenet sütik (session)

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

  connect.sid

  Állandó vagy mentett sütik

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

  az érintett törléséig, maximum 90 nap

   

  Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető, vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

   

  1. ÁLLÁSHÍRDETÉS

  Kezelt adatok

  Az adatkezelés célja

  Vezetéknév és keresztnév

  Kapcsolatfelvétel, azonosítás

  Telefonszám

  Kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, azonosítás, tájékoztatás

  E-mail cím

  Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, azonsoítás, tájékoztatás, kommunikáció

  Önéletrajzban megadott adatok és információk

  Tájékozódás a jelentkező alkalmasságáról

  Az érintettek köre: Minden érintett, aki az állásajánaltokra jelentkezik.

  Az adatkezelés célja: Az álláskeresők részére tájékoztatás nyújtása a kiírt ajánlatokról, pályázatokról, a megfelelő jelentkezők kiválasztása, előszűrése, valamint az állásajánlatokra történő jelentkezés során a kapcsolatfelvétel.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzait és a jelentkezéssel kapcsolatban feltöltött/megküldött személyes adatokat és dokumentumokat az állást betöltő személy kiválasztását követően az alábbiak szerint kezeljük:

  • a felvett/megküldött adatokat 1 évig tároljuk, majd a határidő leteltét követően automatikusan törlésre kerülnek.

   Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő vezetői, a vállalkozáscsoportot ellenőrző vállalkozás vezetői, a vállalkozáscsoporthoz tartozó, a szolgáltatáshoz köthető tevékenységi körrel rendelkező cégek illetékes vezetői kezelhetik, illetve a szerződéses adatfeldolgozók, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  1. 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5. I. em. 1. címen
  2. e-mail útján az info@centralgrandcafe.hu e-mail címen,
  3. telefonon a +36 30 945 8058 számon

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontban foglaltak. az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Tájékoztatjuk, hogy

  az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Ön köteles a személyes adatokat megadni, ha szeretne az álláshírdetésre jelentkezni. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését.
  Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk jelentkezését elbírálni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

  AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK  

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

  Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Szerver, weboldal tárhely:

  Debug Entity Kft.

  8130 Enying, Radnóti Miklós utca 7.

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Bérleti szerződésben rögzített programok felhasználói licence-nek bérbeadása, hibák javítása, módosítások elvégzése

  Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Leadengine szolgáltatás

  Adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

              ReachMedia Szolgáltató Kft.

              Cím: 1036. Budapest, Lajos u. 118-120

              Tel: +36 1 373 0953

              E-mail: info@reachmedia.hu

  Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Hírlevélküldő adatbázis tárolása, Elégedettségmérő modul működtetése, A felhasználók és aktuális munkamenetük azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás, Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése.

  A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

  1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
  2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP- anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
  3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
  4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

  1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
  2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
  3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
  4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
  5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
  6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
  7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/

  AZ ADATKEZELŐ VÁLLALKOZÁSCSOPORTJÁHOZ TARTOZÓ CÉGEK:

  Absolute Occasion Kommunikációs Ügynökség Kft.

  And Event Holding Kft.

  BeLive Events Kft.

  Biliárd Kft. 

  Burg PS Rendezvényszervező Kft.

  CZNL Szolgáltató Kft.

  CER Kft.

  Concession Holding Kft.

  CNTRL Üzemeltető Kft.

  Csari-Trade Kft.

  CNTRL Üzemeltető Kft.

  Csónakázótó Kft.

  EMSH Kft.

  EV-BI Catering & Event Rendezvényszervező Kft.

  Eventrend Global Kft.

  Eventrend Holding Kft.

  Eventrend Project Kft.

  Evezős Üzemeltető Kft.

  Five Star Event Kft.

  Farm Hotel Kft.

  Flow Holding Kft.

  Flow Hotels Kft.

  Gála Eseményszervező Kft.

  Gasztronómia Klub Étterem Kft.

  GBR Event Kft.

  GR&C Event and More Kft.

  Spoontheboat Kft.

  Hoteltrend Kft.

  HRM Event Kft.

  Jazz Event Kft

  KZZM Befektetési és Vagyonkezelő Kft.

  Magna Catering Kft.

  Mokoloko Kft.

  Optima-Team Számviteli Szolgáltató Kft.

  Országalma Étterem Kft.

  PG Informatika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

  Pre-Go Coffe&Pasta Kft.

  Protokoll Event Kft.

  R Hotel Üzemeltető Kft.

  Sensation Event&Congress Kft.

  Séf Asztala Étterem Kft.

  Setup Event Kft.

  Stadion Event Rendezvényszervező Kft.

  Stiritup Kommunikációs és Tanácsadó Kft.

  Symbol Üzemeltető Kft.

  Főőrség és Lovarda Üzemeltető Kft.

  Touché Event Kft.

  Vásárliget Kft.

  Zichy Park Hotel Kft.

  ZÁRSZÓ

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
  • 2000. évi C. törvény számvitelről szóló
  • 1997. évi CLV. törvény fogyasztóvédelemről szóló

  EASA/IAB-ajánlásról

  •  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.