Magyar

Central Grand Cafe & Bar

Üdvözöljük Budapest egyik legidősebb kávéházában!

A Centrál Kávéház már 1887-ben megszületett és azóta – kisebb-nagyobb kihagyásokkal – az ide betérők kényelmét és igényeit szolgálja ki.

A régi Centrál Kávéház egyik legfontosabb hagyománya a híres vendéglátáson túl a kávéház intellektuális jellege, a pezsgő kávéházi szellemi élet volt, hisz egykor az éjjel-nappali nyitva tartás mellett festők, építészek, szobrászok, újságírók, színházi emberek, fotósok, muzsikusok, művészettörténészek, orvosok és egyetemi tanárok otthona, törzskávéháza volt.

Kulturális központ

Itt voltak a Hét és a Nyugat szerkesztőségi ülései és itt alkottak a nagy magyar írók és költők – például Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Ignotus, Heltai Jenő, Krúdy Gyula, Molnár Ferenc, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Babits Mihály és időnként József Attila is. A Centrál mai kifejezéssel élve saját korának a tudás- és információs központi szerepét töltötte be. Ennek állítanak emléket a falakon található képek, a könyvek, és többek között a 130 éves írógépek.

Lakáshelyzet

Felkapottságát az is indokolta, hogy a korabeli lakáshelyzet – finoman szólva is – lehangoló volt, így az ide betérők sokkal magasabb színvonalon tölthették el az idejüket, mintha otthon maradtak volna. Sokszor akár 8-10 órát is vendégeskedtek a Centrálban. Itt élték az életüket, találkoztak a barátokkal, ismerősökkel, vagy beszélték meg az élet nagy dolgait, kötöttek üzletet, használhatták a játéktermet, ügyvédi segítséget kaptak, orvosi recepthez jutottak, de akár hajat is tudtak vágatni.

Nézzen csak körül!

A Centrál egy klasszikus Grand Café! Európában csak néhány ilyen nagykávéház van, amire egyaránt jellemző a grandiózusság, a nagy belmagasság, a hatalmas ablakok és a klasszikus francia nagykávéház hangulata.

Ma a Centrál a múlt értékeit felölelő és bemutató klasszikus nagykávéház, a grand café, amelyben a gasztronómia, az italkínálat, a hangulat és a személyesség mind-mind a progresszivitást képviseli! Élje át az igazi történelmi nagykávéházi hangulatot, induljon hát a történelmi időutazás!

Central Grand Cafe & Bar

Welcome to one of Budapest’ oldest Café!

Central Grand Café was opened in 1887, since then (with minor or major closures) it has served the comfort and needs of those who came here.

One of the most important traditions of the old Café (in addition to the famous hospitality of course) was the sparkling intellectual life within the building. In addition to the 24/7 opening hours Central was the second home for famous Hungarian painters, architects, journalists, photographers, musicians, doctors and even university professors.

center of knowledge and information

The editorial meetings of ‘Seven and West’ newspaper were held at Central and many great Hungarian writers and poets wrote their famous pieces here. In today’s terms, Central played the role of the center of knowledge and information of this time. This was and still is well presented by the pictures on the walls, the books and among other things, the 130-year-old typewriters.

housing situation

Its popularity was also justified by the fact that the housing situation at the time was (to say the least) depressing, so those who came here could spend their time at a much higher standard than if they had stayed at home. Many times they stazed at the Central for up to 8-10 hours. Here they lived their lives, red books, met friends or family to discuss all the big things in life. They could use the game room, get legal help, get medical prescriptions, or even get a haircut.

Just look around!

There are only a few classic Grand Cafés in Europe like Central , which are characterized by grandiosity, high ceilings, huge windows and the atmosphere of a classic French café.

Today, Central is embraces and presents the values of the past. Experience the real grand café atmosphere, let the historical time travel begin!

Central Grand Cafe & Bar

Willkommen in einem der ältesten Cafés von Budapest!

Das Central Grand Café wurde 1887 eröffnet und dient seitdem (mit kleineren oder größeren Schließungen) dem Komfort und den Bedürfnissen derer, die hierher kamen.

Eine der wichtigsten Traditionen des alten Cafés (neben der berühmten Gastfreundschaft natürlich) war das sprühende intellektuelle Leben im Gebäude. Neben den 24/7-Öffnungszeiten war Central das zweite Zuhause berühmter ungarischer Maler, Architekten, Journalisten, Fotografen, Musiker, Ärzte und sogar Universitätsprofessoren.

Central die Rolle des Wissens

Die Redaktionssitzungen der Zeitung „Seven and West“ fanden im Central statt und viele große ungarische Schriftsteller und Dichter schrieben hier ihre berühmten Stücke. Aus heutiger Sicht spielte Central die Rolle des Wissens- und Informationszentrums dieser Zeit. Dies wurde und wird durch die Bilder an den Wänden, die Bücher und unter anderem die 130 Jahre alten Schreibmaschinen gut präsentiert.

Wohnsituation

Seine Popularität wurde auch dadurch gerechtfertigt, dass die damalige Wohnsituation (gelinde gesagt) deprimierend war, sodass diejenigen, die hierher kamen, ihre Zeit auf einem viel höheren Niveau verbringen konnten, als wenn sie zu Hause geblieben wären. Oft verweilten sie bis zu 8-10 Stunden im Central. Hier lebten sie ihr Leben, rote Bücher, trafen sich mit Freunden oder der Familie, um all die großen Dinge des Lebens zu besprechen. Sie könnten das Spielzimmer nutzen, Rechtshilfe in Anspruch nehmen, medizinische Rezepte erhalten oder sogar einen Haarschnitt bekommen.

Sieh dich nur um!

Es gibt nur wenige klassische Grand Cafés in Europa wie Central , die sich durch Grandiosität, hohe Decken, riesige Fenster und die Atmosphäre eines klassischen französischen Cafés auszeichnen.

Heute umarmt und präsentiert Central die Werte der Vergangenheit. Erleben Sie echte Grand-Café-Atmosphäre, lassen Sie die historische Zeitreise beginnen!